?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 英汉词典|p词典 - 词典|?/title> <meta name="keywords" content="英汉词典Q英语单词,p词组Q字母烦?> <meta name="description" content="在线英汉词典Q查询英语的中文意思,查询p读音Q真人发壎ͼp例句Q及单词详细解释? /> <meta http-equiv="mobile-agent" content="format=html5; url=http://m.cidianwang.com/yinghan/"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.vgzku.tw/css/style.css"> <link rel="shortcut icon" href="http://www.vgzku.tw/images/favicon.ico" /> <script src="http://www.vgzku.tw/css/common.js" charset="gb2312" type="text/javascript"></script> <style type="text/css"> .js li{float:left;width:200px;list-style-type:none;padding:5px 0;} #hittop li{width:340px;height:30px;font-size:14px;overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;} #hittop{margin:0;padding:0} </style> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <title>4+1ͼԤ
汉英词典
首页 >> 英汉词典首页
pQEnglish Q?/b>属于印欧语系中下的西日x语支Q由古代从欧z大陆移民大不列颠岛的盎格鲁、撒克逊和q部落的日x人所说的语言演变而来Qƈ通过英国的殖民活动传播到世界各地?

p是世界上最被广泛用的W二语言Q是Ƨ盟和许多国际组l与p邦国家的官方语言之一Q也是联合国的工作语a之一。英语的母语使用者数量位居世界第三,于汉语和西班牙?/p>

本词典共收录英汉词条40多万Q英语单?5万。您可以很方便地查询p的中文意思,以及p读音Qƈ有真人发声?/p>

部分词条q提供了中英例句Q英语解释,帮助您理解用法。还有丰富的单词解释Q词形变化,例句Q让你更Ҏ掌握p单词的用?

最新编辑词?/h2>

热词排行?/h2>

首字母烦引:

 • A(37751?
 • B(23762?
 • C(46473?
 • D(23016?
 • E(17769?
 • F(18123?
 • G(12438?
 • H(16120?
 • I(18392?
 • J(2487?
 • K(3435?
 • L(17691?
 • M(25809?
 • N(11474?
 • O(12511?
 • P(38365?
 • Q(1893?
 • R(18705?
 • S(42968?
 • T(23415?
 • U(6712?
 • V(7067?
 • W(6756?
 • X(592?
 • Y(582?
 • Z(1171?
 • 4+1ͼԤ